Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W niedzielę 30 stycznia 2021 roku w naszej remizie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowano działania jednostki w 2020 roku.

Dokonano także wyboru nowego zarządu i komisji rewizyjnej na kadencję 2021 – 2026.

Na wstępie Zastępca Naczelnika OSP – Andrzej Dominik przywitał zaproszonych gości: Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego – Roberta Bylicę, Wójta Gminy Wiśniowa – Bogumiła Pawlaka, Panią Sołtys – Dorotę Rokosz, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Ryszarda Dudzika oraz Komendanta Gminnego OSP – Jana Świerszcza. 

Po przedstawieniu sprawozdań: z działalności, finansowego, komisji rewizyjnej oraz planu działalności na rok bieżący, walne zebranie dokonało wyboru nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej.

Kandydatury przedstawione walnemu zebraniu zostały jednogłośnie przyjęte przez druhów. 

Zarząd OSP ukonstytuował się w następującym składzie:

– Prezes: Jerzy Muta

– I Wiceprezes – Naczelnik: Piotr Malec

– II Wiceprezes: Stanisław Murzyn

– Zastępca Naczelnika: Grzegorz Ciślik

– Sekretarz: Andrzej Dominik

– Skarbnik: Andrzej Rokosz

– Gospodarz: Jan Rokosz

– Członek Zarządu: Robert Malec

– Członek Zarządu: Andrzej Jamróz

Komisja Rewizyjna OSP ukonstytuowała się w następującym składzie: 

– Przewodniczący: Andrzej Bednarz

– Zastępca Przewodniczącego: Wojciech Hanula

– Sekretarz: Jan Hebda

– Członek: Paweł Ciślik

– Członek: Józef Jania

Przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:

– Jan Zając

– Jerzy Muta

Delegaci OSP na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP:

– Jan Zając

– Piotr Malec

– Jerzy Muta

Na koniec zebrania zostały przyjęte uchwały w sprawie: działalności organizacyjno – programowej, wyborów, przyjęcia nowego tekstu statutu oraz nadania dla druha Stanisława Rokosza tytułu Prezes Honorowy OSP.

Druh Stanisław Rokosz otrzymał także z rąk Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego – Roberta Bylicy odznaczenie samorządowe: Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski za wybitne zasługi na rzecz działalności i rozwoju OSP w Wierzbanowej.